Image thumbnail

Povrat i reklamacije

a

POVRAT

Kupac ima pravo na povrat robe u roku od 10 dana ukoliko naručeni artikl ne odgovara. Prilikom povrata naručenog artikla Kupac snosi trošak povrata. Ukoliko je učinjena pogreška od strane Dingač – Skaramuča d.o.o. ili se radi o greški na naručenom artiklu, troškove povrata snosi Dingač-Skaramuča d.o.o.
U slučaju povrata, Kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod Prodavatelju.

REKLAMACIJE

Reklamacije se zaprimaju pismenim putem na mail: ivana@dingac-skaramuca.hr . U slučaju reklamacije, Kupac vraća proizvod Prodavatelju na trošak Prodavatelja
Prodavatelj je dužan u roku od 30 dana od dana primitka pisane reklamacije Kupcu zamijeniti proizvod ili vratiti Kupcu cjelokupan plaćeni iznos uvećan za zatezne kamate, računajući od primitka pisane obavijesti.